خرید و فروش پت - واگذاری حیوانات خانگی و سگ و گربه

مطالب کبک - خرید و فروش سگ و حیوانات خانگی - بازار حیوانات

پرورش کبک

پرورش کبک به دو صورت قابل اجرا می باشد. روش اول خرید تخم نطفه دار کبک و جوجه کشی از این پرنده جهت ایجاد گله و  روش دوم خرید مستقیم گله از بازار. پیشنهاد ما به شما برای شروع این کار روش اول می باشد. در ادامه نیز ابتدا نکان مهم جوجه کشی این پرنده […]

فروشگاه لوازم حیوانات